Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Definities 

ITSYOU COACHING TRAINING MEDIATION hanteert onderstaande algemene voorwaarden. De volgende begrippen in de algemene voorwaarden dienen als volgt begrepen te worden:

  • ITSYOU COACHING TRAINING MEDIATION wordt aangegeven met ITSYOU.
  • Coachingstraject: een traject voor een individu met als doel persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • Trainingstraject: een traject van kennisoverdracht en toepassing in groepsverband met als doel persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • Intervisie: een traject van twee of drie sessies binnen een groep waarbij onderlinge ondersteuning met betrekking tot werkgerelateerde vraagstukken tussen deelnemers centraal staat.
  • Activiteit: verzamelnaam voor coachings-, trainingstrajecten of enige andere nog te ontwikkelen activiteit van itsyou, zoals workshops of online activiteiten. Intervisie valt expliciet niet onder de verzamelnaam activiteit en zal als dusdanig in de algemene voorwaarden worden opgenomen.
  • Cliënt: de tolk en / of de vertaler of ieder andere persoon, die zich inschrijft om deel te nemen aan een coaching- of trainingstraject, intervisie of enig ander (nog te ontwikkelen) activiteit van itsyou.
  • Online: een activiteit of intervisie online en dus niet fysiek.
  • Fysiek: een activiteit die fysiek en niet online wordt gegeven.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere cliënt die een overeenkomst voor een activiteit of intervisie aangaat met ITSYOU.

Artikel 3. Tarieven en kosten

3.1 Tarieven exclusief btw

Alle genoemde tarieven op de website van ITSYOU zijn exclusief btw. Itsyou veronderstelt dat de cliënt, tolk of vertaler een aangeboden activiteit of intervisie in het kader van zijn beroep of bedrijf volgt en derhalve een zakelijke overeenkomst aangaat. Cliënten die geen tolk of vertaler zijn, geven tijdens de aankoopprocedure aan in welk kader ze de activiteit willen volgen.

3.2 Activiteiten en overige producten

Cliënt of het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens cliënt verricht, is het honorarium verschuldigd dat vermeld staat op de webpagina voor die activiteit waarvoor hij zich inschrijft en op het moment dat cliënt zich inschrijft. In deze koopsom zijn boekingskosten van deze algemene voorwaarden inbegrepen. Inschrijving geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier van itsyou, waarna cliënt een factuur krijgt toegestuurd. Indien itsyou of cliënt een activiteit annuleert, dan zijn de voorwaarden van toepassing die onder artikel 4 staan.

Artikel 4. Annuleringen door itsyou

4.1 Annulering van activiteiten

ITSYOU is bevoegd een activiteit in groepsverband (training, workshop, online activiteit) te annuleren, bijvoorbeeld wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen. Dit kan echter nooit binnen een termijn van 14 dagen voor de geplande cursusdatum, tenzij artikel 4.4 van toepassing is.

4.2 Annulering van intervisie

ITSYOU is bevoegd een intervisie te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 5 dagen voor de geplande cursus- of startdatum, tenzij artikel 4.4 van toepassing is.

4.3 Annulering van individuele activiteiten

ITSYOU is bevoegd een individuele activiteit te annuleren, echter nooit binnen een termijn van 7 dagen voor de ingeplande cursusdatum, tenzij art. 4.4 van toepassing is.

4.4 Bijzondere onvoorziene omstandigheden

Nadat bovengenoemde annuleringstermijnen zijn verlopen, kan een coaching-, trainingstraject, intervisie door ITSYOU verschoven of geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere docenten of examinatoren, het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie of digitale leeromgeving, technische problemen of alarmerende landelijke waarschuwingen of verordeningen.

4.5 Afhandeling van annuleringen door ITSYOU

4.5.1 Berichtgeving

Indien ITSYOU een coaching-, trainingstraject, intervisie, annuleert, wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de annulering en de afhandeling ervan.

4.5.2 Verschuiving

Wanneer ITSYOU een coachings- trainingstraject of intervisie al dan niet wegens onvoorziene omstandigheden verschuift naar een nieuwe datum, wordt de inschrijving van de cliënt mee verschoven naar de nieuwe datum.

ITSYOU spant zich in om zo spoedig mogelijk een nieuwe datum in te plannen en stelt de cliënt hiervan op de hoogte. De cliënt wordt zo spoedig mogelijk via een e-mailbericht geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om binnen vijf werkdagen aan te geven dat hij niet beschikbaar is op de nieuwe datum. In dat geval mag de cliënt kiezen of hij het betaalde bedrag retour wil ontvangen of een tegoed wil aanhouden bij ITSYOU.

4.5.3 Afgelasting

Wanneer ITSYOU een coachings- trainingstraject of intervisie definitief afgelast, mag de cliënt kiezen of hij het betaalde bedrag retour wil ontvangen of een tegoed wil aanhouden bij ITSYOU.

4.6 Uitsluiting

4.6.1 Redenen voor uitsluiting

ITSYOU is bevoegd om specifieke cliënten uit te sluiten van deelname aan een activiteit op grond van één of meer van de volgende omstandigheden:

 • cliënt heeft een juridische procedure aangespannen tegen ITSYOU;
 • cliënt is een klachtenprocedure gestart tegen ITSYOU;
 • cliënt heeft bij eerdere activiteit in ernstige mate de sfeer of orde verstoord;
 • cliënt is zijn betalingsafspraak niet nagekomen.

ITSYOU informeert cliënt schriftelijk over de status van uitsluiting.

4.6.2 Annulering vanwege uitsluiting

Indien cliënt zich desondanks via de website inschrijft voor een activiteit, is ITSYOU bevoegd de inschrijving te annuleren en het inschrijfgeld onder inhouding van de respectievelijke boekingskosten en indien van toepassing administratiekosten, te restitueren.

4.7 Aansprakelijkheid

ITSYOU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of gederfde inkomsten die cliënt lijdt als gevolg van een annulering door ITSYOU.

 

Artikel 5. Annuleringen door de cliënt

5.1 Annulering van coachings- en trainingstrajecten of andere activiteiten, behalve intervisie

Cliënt is bevoegd zijn inschrijving van een activiteit schriftelijk te annuleren of te verschuiven naar een andere trainingsdatum (mits beschikbaar) tot vier weken voor de geplande cursusdatum. In dat geval is hij per inschrijving 50,00 Euro boekingskosten verschuldigd en ontvangt hij het cursusgeld onder inhouding van deze boekingskosten en eventueel betaalde administratiekosten retour of – indien gewenst – wordt het te ontvangen bedrag omgezet in een tegoed. Het annuleren van een inschrijving binnen vier weken voor de cursusdatum is niet mogelijk. Er kan wel een vervanger voor een training worden aangemeld mits deze past in de doelgroep van de cursus.

5.2 Annulering van intervisie

5.2.1    Annulering

Annulering van intervisie is niet mogelijk.

Restitutie van intervisiebetalingen is niet mogelijk, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte. Cliënt dient dan een doktersverklaring te tonen.

Wel is het mogelijk om intervisie een ander keer in te halen.

Ook is het mogelijk om een vervanger te regelen. ITSYOU draagt geen verantwoordelijkheid voor de financiële afhandeling tussen de oorspronkelijke cliënt en de vervanger.

5.2.2    Last minute of tussentijdse annulering
Bij annulering van een inschrijving binnen vier weken voor de cursusdatum of nadat de coaching of training is begonnen, is cliënt 50% van het cursusgeld verschuldigd, plus de kosten van het onderwijs dat reeds op de annuleringsdatum heeft plaatsgevonden (naar rato van het aantal bijeenkomsten), ongeacht of cliënt aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan het totaal verschuldigde cursusgeld.

5.4  Vervanger aanmelden

Wanneer een cliënt een vervanger aanmeldt die past in de doelgroep van de training zoals aangegeven in de beschrijving van de betreffende cursus op de website, dient cliënt ITSYOU tijdig, doch uiterlijk twee dagen voordat de cursus plaatsvindt, te informeren wie de vervanger is. ITSYOU draagt geen verantwoordelijkheid voor de financiële afhandeling tussen cliënt en de vervanger.

 

Artikel 6. Planning

6.1 Afstemming en planning

Een cliënt die een coachingstraject individueel boekt (zonder vastgestelde datum op de website), ontvangt binnen twee werkdagen bericht van ITSYOU. ITSYOU neemt schriftelijk of telefonisch contact op met cliënt om een intake te plannen. Indien na de intake cliënt besluit een coachingstraject bij ITSYOU te volgen, verzoekt ITSYOU cliënt om zijn beschikbaarheidsdata op te geven. Cliënt informeert ITSYOU binnen vijf werkdagen over zijn beschikbaarheid. ITSYOU spant zich in om vervolgens binnen twee werkdagen een (start)datum vast te stellen. Data voor verdere sessies in het geval van persoonlijke trajecten kunnen, in overleg met de coach eventueel verplaatst worden.

6.2 Annulering van een individuele activiteit

Cliënt is bevoegd zijn inschrijving voor de individuele activiteit te annuleren tot het moment dat cliënt zijn verhinderdata heeft doorgegeven aan ITSYOU. In geval hij geen verhinderdata heeft doorgegeven, dan kan cliënt de inschrijving annuleren tot het moment dat de termijn waarbinnen cliënt zijn verhinderdata kon doorgeven, is verstreken.

6.3 Herroepingsrecht online aankopen

6.3.1 Zakelijke aankoop

Alle aankopen die via de websites van ITSYOU worden verricht, worden beschouwd als een zakelijke aankoop ten behoeve van de uitoefening van bedrijf, beroep of professionele ontwikkeling, tenzij cliënt tijdens de aankoopprocedure heeft aangegeven dat hij als particulier handelt. Het wel of niet hebben van een btw-nummer of KvK-registratie is niet van invloed op de aard van de aangekochte producten. Het herroepingsrecht dat op een consumentenkoop van toepassing is, is dientengevolge niet van toepassing op de overeenkomsten tussen cliënt en ITSYOU.

6.3.2 Geen herroeping particuliere aankoop na aanvang van activiteit

Een particuliere klant kan zijn inschrijving nooit herroepen nadat de activiteit waarvoor hij zich heeft aangemeld is aangevangen. 

6.3.3 Restitutietermijn

Wanneer een klant op grond van een annuleringsbepaling ex. art. 4 recht heeft op een tegoed of restitutie en kiest voor restitutie, krijgt hij het desbetreffende bedrag uiterlijk binnen drie weken retour. Hij krijgt het bedrag op het rekeningnummer gestort waarmee hij de aankoop heeft verricht. Wanneer het rekeningnummer niet bekend is bij ITSYOU, informeert de klant ITSYOU over het rekeningnummer waarop het bedrag gestort mag worden. In geval de aankoop van de klant is voldaan door een derde, is deze gerechtigd de restitutie te ontvangen. 

Artikel 6.4 Gevolgen van absentie vroegtijdig vertrek

Indien een cliënt tijdens de deelname aan een eendaagse activiteit vertrekt of niet verschijnt, is dit geheel voor eigen risico en ontvangt hij geen financiële restitutie. In zeer uitzonderlijke medische gevallen (zoals bijvoorbeeld flauwvallen, hartritmestoornissen of -stilstand, bevalling, epileptische aanval) ontvangt cliënt een tegoed ter waarde van 50% van de verkoopsom.

 

Artikel 7. Betaling en nakoming

7.1 Betaalmethodes

Alle activiteiten die ITSYOU via de website verkoopt, dienen betaald te worden op de volgende wijze:

7.1.1   Overmaken via de factuur

Trainingstrajecten, intervisie en andere trajecten in groepsverband: na het ontvangen van de factuur via de mail dient cliënt de factuur binnen 2 weken te betalen en vier weken voor aanvang van de training/ intervisie.

Coachingstrajecten: cliënt ontvangt de factuur wanneer de helft van het totaal aantal sessies gegeven is. Cliënt dient de factuur dan in één keer te betalen voor het hele traject.

7.1.2   Tegoed
Wanneer cliënt nog een tegoed heeft bij ITSYOU, zal ITSYOU deze eerst gebruiken bij het inschrijven bij een volgend traject.

7.1.3   Betaling in termijnen

Termijnbetalingen zijn mogelijk onder de volgende condities:

 • Het totaalbedrag dient in maximaal drie termijnen te worden voldaan binnen de vervaldatum.
 • De eerste termijn dient 1 maand voor aanvang van de opleiding betaald te worden.
 • De tweede termijn dient 3 maanden na de startdatum van de opleiding betaald te worden.
 • De laatste termijn dient 7 maanden na aanvang van de opleiding voldaan te zijn.
 • De cliënt ontvangt van ITSYOU een factuur waarop de termijnen vermeld staan. Bij elke termijn wordt € 25,– aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • ITSYOU verzendt de factuur en een herinnering. Daarna schakelt ITSYOU een incassobureau in.
 • Alle kosten die ITSYOU moet maken zowel in- als buitenrechte, om incassering van vordering en rente te realiseren, komen ten laste van de opdrachtgever.
 • De cliënt schrijft zich in op persoonlijke titel. De betalingsverplichting kan daarbij worden overgenomen door een derde, bijvoorbeeld een werkgever. Wanneer deze derde v.w.b. de betaling in gebreke blijft, is de cliënt te alle tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.
 
 

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1 Gegevens ITSYOU

Bij registratie via het inschrijfformulier op de website, dient cliënt de volgende gegevens te verstrekken: mailadres, voornaam, achternaam, eventueel bedrijfsnaam, aanhef, adres, huisnummer, plaats, postcode, land, mobiel telefoonnummer, traject of trajectenpakket, beroepsregistratienummer.

8.2 Doel van de gegevensverstrekking

De ingevoerde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Mailadres: zakelijke en commerciële correspondentie.
 • Voornaam, achternaam, aanhef, eventueel bedrijfsnaam, adres, huisnummer, plaats, postcode, land: ten behoeve van zakelijke correspondentie voor de tenaamstelling van de facturatie.
 • Mobiel telefoonnummer: persoonlijk contact over inschrijfstatus en administratie van cliënt.
 • Naam, woonplaats, telefoonnummer en mailadressen kunnen met toestemming van cliënt verstrekt worden aan een docent die een individuele bespreking, coaching aan cliënt levert.
 • Voornaam, achternaam en beroepsregistratienummer worden gedeeld met de beroepsregisters waar cliënt geregistreerd is, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de puntentoekenning aan cliënt.
 • Traject, trajectenpakket: voor de inschrijving van het juiste traject.

8.3 Toegang tot de gegevens

ITSYOU-medewerkers hebben toegang tot alle gegevens van cliënten, die door cliënten zijn aangeleverd. Wanneer ITSYOU externe deskundigen vraagt om gegevens van cliënt te verwerken ten behoeve van de uitvoering van het doel van de gegevensverstrekking, sluit ITSYOU een verwerkersovereenkomst met de desbetreffende verwerker, waarin de wettelijk voorgeschreven privacyregels worden gewaarborgd. Wanneer een externe deskundige ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van ITSYOU toegang verkrijgt tot de in art. 8.1 genoemde gegevens, tekent hij een geheimhoudingsverklaring.

8.4 Juistheid van gegevens

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. De gegevens worden op certificaten van deelname verwerkt zoals de cliënt deze heeft aangeleverd.

8.5 Geheimhouding

ITSYOU betracht met betrekking tot alle informatie die zij van een cliënt of opdrachtgever ontvangt, geheimhouding. ITSYOU verstrekt geen contactgegevens van cliënt aan derden, tenzij cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming toe verleend heeft.

8.6 Verwijdering persoonsgegevens

ITSYOU verwijdert, op verzoek van cliënt, de mailadressen van personen uit mailinglijsten.

8.7 Bewaartermijnen

ITSYOU respecteert de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen of, bij afwezigheid van wettelijke of reglementaire voorschriften, een eigen protocol voor bewaartermijnen. De maximale bewaartermijn van persoonsgegevens bedraagt een jaar. Hierin inbegrepen zijn de gebruiksfase, de archiveringsfase. In de fase waarin de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, vernietigt ITSYOU alle gegevens.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

ITSYOU streeft het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau na en garandeert te handelen naar de NOBVO-gedrags- en ethische code voor coaching, zowel inhoudelijk, technisch als organisatorisch. ITSYOU kan echter niet uitsluiten dat er, ondanks de zorgvuldigheid, incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de les, hetzij in het schriftelijk materiaal dat ter voorbereiding of als onderdeel van de activiteit aan cliënt of opdrachtgever wordt verstrekt. ITSYOU sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

 

Artikel 10. Vervanging van Trainers en sprekers

ITSYOU behoudt te alle tijden de vrijheid trainers of sprekers die met de uitvoering van de trainingen zijn belast, te vervangen door andere trainers of sprekers met een gelijksoortig professioneel profiel.

Artikel 11. Auteurseigendomsrecht op lesmateriaal

11.1 Lesmateriaal

ITSYOU bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming ban ITSYOU.

11.2 Gebruik

ITSYOU verleent gecertificeerde studenten het recht werkbladen en testen die onderdeel waren van het lesmateriaal uitsluitend te gebruiken voor coaching.

11.3 Overtreding

Bij overtreding van dit artikel 11.1 en 11.2 betaalt opdrachtgever per overtreding direct een boete van € 5.000 exclusief BTW, ongeacht het recht van ITSYOU om werkelijk te lijden c.q. geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12. Geschillen

12.1 Klachtenprocedure

Geschillen tussen ITSYOU en cliënten die betrekking hebben op de wijze waarop ITSYOU de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd of op de inhoud ervan, worden in eerste instantie op initiatief van een van beide partijen volgens de klachtenprocedure van ITSYOU afgedaan.

12.2 Geschillencommissie

Geschillen tussen de klager en ITSYOU over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ITSYOU te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de klager als door ITSYOU aanhangig worden gemaakt

Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de afdoening kan hij de klacht aanhangig maken zoals is beschreven in de klachtenregeling van de NOBCO voor coaches en klachtenregeling van ITSYOU voor trainers. ISTYOU streeft er echter na de geschillen in goede verstandhouding met klager op te lossen.

Artikel 13. Disclaimer

 • Het onderstaande is van toepassing op deze website van ITSYOU. U stemt in met deze disclaimer als u gebruikt maakt van deze website;
 • ITSYOU heeft de informatie op deze website met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat er onverhoopt toch een fout of onvolledigheid in is geslopen. ITSYOU accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook;
 • ITSYOU probeert met deze website een zo actueel mogelijke weergave van prijzen, specificaties en voorwaarden te geven. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is;
 • ITSYOU behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website; 
 • Behoudens deze disclaimer, is ITSYOU niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;
 • De gebruiker vrijwaart ITSYOU, de werknemers van ITSYOU, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
 • De op deze website gepubliceerde teksten en grafisch materiaal zijn eigendom van ITSYOU en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van ITSYOU worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van ITSYOU.
Open chat
1
Hoi! Hoe kan ik je helpen?